Make your own free website on Tripod.com

ตราแผ่นดินหรืออาร์มทอง

arm.gif (8413 bytes)

ตราแผ่นดินหรือเรียกว่าตราอาร์มนั้นเป็นตราพระราชลัญฉกรประจำแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ใช้สำหรับประทับกำกับเอกสารสำคัญเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน พระราชลัญฉกรประจำแผ่นดิน

หรือตราแผ่นดินในรัชการที่ 5นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้หม่อมเจ้าประวิธนุภาพทรง

อธิบายความหมายประทานหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ดังนี้

                  พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมด้วยรัศมี และฉัตรทั้งสองข้าง หมายถึงราชาธิปไตย

                  จักรตรีใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง ราชวงศ์จักรี

                  โล่ห์รองพระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในมีรูปช้างสามเศรียร หมายถึง สยามเหนือ สยามกลาง สยามใต้ รวมกันเป็นประเทศสยาม

                  รูปช้างยืนแท่น หมายถึง ประเทศราชลาว

                  รูปกริชคด และกริชตรงไขว้กัน หมายถึง ประเทศราชมลายู

                   รูปราชสีห์ กับคชสีห์ ถือฉัตรสองข้างนั้น ราชสีห์ หมายถึง มหาดไทย ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายพลเรือน คชสีห์ หมายถึง

กลาโหม ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายทหาร ทั้งสองฝ่ายเป็นต่างเป็นพนักงานป้องกันพระราชอาณาจักร

                    รอบกรอบโล่ห์เป็นรูปสังวาลย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ ราชวราภรณ์ หมายถึง นับถือพระพุทธศาสนา เนื่อด้วยตาม

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะได้รับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณนี้

                    ใต้โลห์ลงมา เป็นรูปสังวาลย์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หมายถึง พระเจ้าอยู่หัวทรงบำรุงถึงสกุลวงศ์

ผู้มีบำเน็จความชอบในบ้านเมืองให้สามัคคีช่วยกันในบ้านเมือง

                     ใต้ลงมาด้านล่าง มีแพรแถบเขียนตัวหนังสือคถาบาลี ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช(สา) วัดราชประดิษฐ์ทรงตรัสว่า

สพ.เพสํ สง.ฆภูตานํ สามค.คี วฆ.ฒิสาธิกา แปลว่าความพร้อมเพียงของชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ

                      เครื่องประดับตกแต่งข้างหลังตราคือ ฉลองพระองค์ครุยเป็นผืนอย่างมาน์ และมีเครื่องราชกุธภัณฑ์คือ พระแสง

ขรงค์ไชยศรี พัดวาลวิชนีอยู่ฝ่ายขวา ธารพระกรกับพระแสอยู่ฝ่ายซ้ายฉลองพระบาทอยู่ริมฐานฉัตรข้างละหอบ

 

1357.gif (2436 bytes)1357.gif (2436 bytes)1357.gif (2436 bytes)1357.gif (2436 bytes)

By

=====>mathafaps_logo .JPG (14847 bytes)<=====